ยินดีต้อนรับ...สู่บทเรียนบนเว็บ วิชา การตกแต่งภาพกราฟิก (ง23201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูพงค์ศักดิ์ ปักกาเวสา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช


ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนบนเว็บ...

ในบทเรียนบนเว็บนี้จะประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนของนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและศึกษาตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาคำแนะนำการใช้ทเรียนบนเว็บ จากคู่มือการใช้งาน
 2. ศึกษาหลักสูตร / รายวิชา ที่จะเรียนรู้ จากเมนูส่วนบนของบทเรียน
 3. ก่อนเข้าศึกษาบทเรียน นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 40 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเอง
 4. การเรียนรู้ในบทเรียน เป็นเนื้อหา เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop CS6 ประกอบไปด้วย
  • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • เริ่มต้นกับโปรแกรมกราฟิก
  • ส่วนประกอบของโปรแกรมกราฟิก
  • การสร้าง Selection ภาพกราฟิก
  • การสร้างตัวอักษรและข้อความ
  • การใช้เครื่องมือวาดภาพ
  • การปรับแต่งและแก้ไขรูปภาพ
 5. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนและทำกิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 40 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบพร้อมทั้งเฉลยข้อสอบที่ถูกต้อง